Ochrana osobných údajov / GDPR

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie dopytu potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre predloženie ponuky, vypracovanie zmluvy a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nemáte záujem, aby vaše osobné údaje boli uložené v našej databáze, dopyt môžete zrealizovať telefonicky alebo pri dokončení dopytu uveďte v  "Poznámke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení.

 • Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Spoločnosť BYTOČ, spol. s r.o. ako majiteľ domény bytoc.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka (dotknutej osoby) týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke
 • Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku (nepovinný údaj - len ak je zadaný zákazníkom)
 • Osobné údaje budú použité iba pre zaslanie ponuky, vypracovanie zmluvy a pre komunikáciu so zákazníkom  
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je doručenie zmluvy a ponuky prepravnou službou a tým poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky
 • Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ tohto webu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy bytoc.sk 

Uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľom 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom
 • na opravu poskytnutých Osobných údajov
 • na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
 • na obmedzenie spracovania Osobných údajov
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • právo na prenos osobných údajov na iného správcu
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 • Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

Webovské stránky bytoc.sk používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Viac informácii. 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2